CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ROBOT STRUCTURAL (1 buổi)

 

Tổng quan Robot structural

Buổi 1: Tổng quan Robot structural

  • Tổng quan Robot structural.
  • Phương pháp phần tử hữu hạn
  • Chức năng của phần mềm Robot structural.
  • Hướng dẫn làm quen giao diện tool, 2D và 3D.
  • Xây dưng mô hình đơn giản trong Robot structural.

Các bước thiết kế Tổng quan Robot structural :

Bước 1: Thiết lập tiệu chuẩn.

12r4hykit;
  • Vào tools chọn  dau tieu chu .
sgtsty

Bước 2: Dựng lưới trục.

  • Vào Axis Defination —> Tạo lưới trục X,Y,Z.
beam TTC

Bước 3: Khai báo tải trọng Load Types  TAI TRONG .

TSIIV

Bước 4: Gán tải trọng cho vật liệu.

  • Chọn Load Definition gttu
dft fbd