Giáo trình Plaxis

Mô hình hardening soil

Đây là mô hình đẳng hướng phi tuyến, có xét đến sự tái bền của của đất. Sự khác biệt lớn nhất giữa mô hình