Giáo trình Plaxis

Tài liệu học kiến trúc chất lượng nhất

Mô hình hardening soil

Đây là mô hình đẳng hướng phi tuyến, có xét đến sự tái bền của của đất. Sự khác biệt