Mục lục

Thiết kế biện pháp thi công SEMI TOP DOWN

semi-top-down_2semi-top-down_3Hình 8.24  Cách xác định biên bài toán hố đào sâu

semi-top-down_4Hình 8.25  Xác định biên bài toán

Trình tự thi công và mô phỏng bài toán trong plaxis

Trình tự thi công gồm có 13 giai đoạn.

 • Phase 1: Thi công tường vây.
 • Phase 2: Hạ mực nước ngầm xuống cao độ -2.5mGL
 • Phase 3: Đào đất đến cao độ -2.3mGL
 • Phase 4: Thi công sàn hầm 1 ở cao độ -1.7mGL
 • Phase 5: Hạ mực nước ngầm xuống cao độ -7.0mGL
 • Phase 6: Đào đất đến cao độ -6.7mGL
 • Phase 7: Thi công sàn hầm 2 ở cao độ -4.7mGL
 • Phase 8: Hạ mực nước ngầm xuống cao độ -10mGL
 • Phase 9 : Đào đất đến cao độ -9.7mGL
 • Phase 10: Thi công sàn hầm 3 ở cao độ -7.7m
 • Phase 11: Hạ mực nước ngầm xuống cao độ -15.5mGL
 • Phase 12: Đào đất đến cao độ đáy hố móng -15.3Mgl
 • Phase 13: Thi công móng và sàn tầng hầm 4

Tổng hợp các thông số địa chất nhập vào plaxis

 

semi-top-down_5Bảng  Tổng hợp các thông số đất nền nhập vào mô hình Plaxis.

semi-top-down_6Bảng tổng hợp thông số EA của các sàn

semi-top-down_7Bảng tổng hợp các thông số của tường vây

semi-top-down_8Mô hình trong phần mền Plaxis

semi-top-down_9Hình Trình tự thi công

semi-top-down_10Hình Giai đoạn thi công đào đất đến cao độ -2.5mGL

semi-top-down_11Hình Giai đoạn thi công đào đất đến cao độ -12.2m

semi-top-down_12

Xem thêm: Thiết kế biện pháp thi công BOTTOM – UP

Xem thêmTổng hợp giáo trình Plaxis.

Xem thêmKhóa học Plaxis.