Mô phỏng quá trình thi công BOTTOM – UP trong PLAXIS

Mục lục

  Sơ đồ hình học tổng thể của bài toán sau khi được thiết lập như sau:mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_2

Các giai đoạn thi công mô phỏng trong Plaxis:mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_3

 Giai đoạn 1: Thi công cừ larsen và có phụ tải mặt đất 10 kN/m2mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_4

 Giai đoạn 2: Hạ mực nước ngầm xuống -2.5m, đào đất đến độ sâu -2 m, ép cừ larsen cho móng thang máymo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_5

Giai đoạn 3: Lắp đặt hệ chống cho móng thang máy tại độ sâu -3mmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_6

 Giai đoạn 4: Hạ mực nước ngầm đến độ sâu -8m và đào đất đến độ sâu -7.5mmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_7

 Giai đoạn 5: Thi công đài móng, rút cừ larsen cho móng thang máy và lắp hệ chống tầng hầmmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_8

Giai đoạn 6: Đào đất đến cao độ -4.7m cho toàn bộ tầng hầm

mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_9

Giai đoạn 7: Thi công móng và sàn tầng hầmmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_10

Giai đoạn 8: Thi công tường tầng hầm sau đó lèn chặt đất giữa cừ larsen và tường tầng hầmmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_11

Giai đoạn 9: Tháo chống và thi công sàn tầng trệt.mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_12

Các kết quả phân tích theo từng giai đoạn thi công của tường Larsenmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_13

mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_14mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_15mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_16

* Nhận xét:

– Chuyển vị ngang giới hạn của tường vây và đất xung quanh tường cho phép khoảng:

+ Giai đoạn 2: đào xuống -2m

[1%H] = [1%x1.5m] = 15 mm  > Umax = 11.15 mm  Thỏa

+ Giai đoạn 4: đào xuống -7.5m

[1%H] = [1%x5.2m] = 52 mm  > Umax = 44.18 mm  Thỏa

– Kiểm tra momen: [M] = 476.7 kN.m/m > Mmax = 260.8 mm  Thỏa

Xem thêm: Thiết kế biện pháp thi công BOTTOM – UP

Xem thêmTổng hợp giáo trình Plaxis.

Xem thêmKhóa học Plaxis.

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC

Mô hình hardening soil

Đây là mô hình đẳng hướng phi tuyến, có xét đến sự tái bền của của đất. Sự khác biệt