Mục lục

Mô phỏng quá trình thi công BOTTOM – UP trong PLAXIS

  Sơ đồ hình học tổng thể của bài toán sau khi được thiết lập như sau:mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_2

Các giai đoạn thi công mô phỏng trong Plaxis:mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_3

 Giai đoạn 1: Thi công cừ larsen và có phụ tải mặt đất 10 kN/m2mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_4

 Giai đoạn 2: Hạ mực nước ngầm xuống -2.5m, đào đất đến độ sâu -2 m, ép cừ larsen cho móng thang máymo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_5

Giai đoạn 3: Lắp đặt hệ chống cho móng thang máy tại độ sâu -3mmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_6

 Giai đoạn 4: Hạ mực nước ngầm đến độ sâu -8m và đào đất đến độ sâu -7.5mmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_7

 Giai đoạn 5: Thi công đài móng, rút cừ larsen cho móng thang máy và lắp hệ chống tầng hầmmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_8

Giai đoạn 6: Đào đất đến cao độ -4.7m cho toàn bộ tầng hầm

mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_9

Giai đoạn 7: Thi công móng và sàn tầng hầmmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_10

Giai đoạn 8: Thi công tường tầng hầm sau đó lèn chặt đất giữa cừ larsen và tường tầng hầmmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_11

Giai đoạn 9: Tháo chống và thi công sàn tầng trệt.mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_12

Các kết quả phân tích theo từng giai đoạn thi công của tường Larsenmo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_13

mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_14mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_15mo-phong-qua-trinh-thi-cong-BOTTOM – UP-plaxis_16

* Nhận xét:

– Chuyển vị ngang giới hạn của tường vây và đất xung quanh tường cho phép khoảng:

+ Giai đoạn 2: đào xuống -2m

[1%H] = [1%x1.5m] = 15 mm  > Umax = 11.15 mm  Thỏa

+ Giai đoạn 4: đào xuống -7.5m

[1%H] = [1%x5.2m] = 52 mm  > Umax = 44.18 mm  Thỏa

– Kiểm tra momen: [M] = 476.7 kN.m/m > Mmax = 260.8 mm  Thỏa

Xem thêm: Thiết kế biện pháp thi công BOTTOM – UP

Xem thêmTổng hợp giáo trình Plaxis.

Xem thêmKhóa học Plaxis.