Giáo trình thiết kế kết cấu

thiet-ke-cau-nha-thep-tien-che

Cơ sở thiết kế nhà thép tiền chế

I.CHUẨN HÓA TIÊU CHUẨN Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 5575-2012 Tiêu chuẩn tải trọng TCVN2737-1995;TCVN375-2006 Tiêu chuẩn vật liêu  TCVN 1916:1995; TCVN5400:1991; TCVN197:1985 Tham khảo:

quy-trinh-thiet-ke-ket-cau

Quy trình thiết kế kết cấu

1. Dữ liệu đầu vào : 1.1 Khảo sát địa chất-thủy văn(mực nước ngầm,môi trường ăn mòn) 1.2 Môi trường xung quanh – địa điểm