LỖI KHÔNG CÓ VẬT LIỆU TẠO SẴN VRAY 5.2 CỦA 3DSMAX

Mục lục

 

LỖI KHÔNG CÓ VẬT LIỆU TẠO SẴN VRAY 5.2 CỦA 3DSMAX

LỖI KHÔNG CÓ VẬT LIỆU TẠO SẴN VRAY 5.2 CỦA 3DSMAX  –> V-Ray Material Library Browser

fix lỗi khi cài đặt thiếu  vật liệu có sẵn V-Ray Material Library Browse trong 3dsamx 2022 và vray 5.2, 5.3

Tổng quan


V-Ray 5 đi kèm với V-Ray Material Library mở rộng của riêng nó được thiết kế để kiểm soát độ phân giải chi tiết cho kết xuất thực tế của bạn. V-Ray Material Library Browser giúp việc điều hướng trong thư viện này trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp các bản xem trước vật liệu chất lượng cao, lọc nội dung và tìm kiếm nhanh hàng trăm vật liệu có sẵn.

Đường dẫn UI: ||V-Ray Toolbar|| > V-Ray Material Library Browser

Cài đặt Material Library


Theo mặc định, Material Library được tải xuống như một phần của quy trình cài đặt V-Ray .

Nếu bạn bỏ qua việc tải xuống sau đó,  bạn có thể bắt đầu quá trình tải xuống bằng cách nhấn nút V-Ray Material Library Browser trong thanh ng cụ V-Ray.

Hoặc bạn có thể tải xuống theo cách thủ ng bằng cách thực hiện tệp mtllib.exe nằm tại C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3ds Max NNNN\bin. 

Với 3ds Max 2022: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\VRay3dsMax2022\bin.

Jq1vbioDVu

Thư mục tải xuống mặc định là C:\Users\USERNAME\Documents\V-Ray Material Library. Nếu bạn cần thay đổi nó, sử dụng dòng lệnh sau:

mtllib.exe -targetDir="C:\path\to\V-Ray Material Library"

Nếu tệp được thực hiện trực tiếp, không có dòng lệnh, trình tải về kiểm tra biến môi trường VRAY_MTLIB_DOWNLOAD_DIR . Bạn có thể đặt nó bằng cách gõ lệnh sau vào Command Prompt Window:

set VRAY_MTLIB_DOWNLOAD_DIR="C:\path\to\V-Ray Material Library"

Nếu không có điều nào ở trên được đặt, trình tải xuống sử dụng vị trí tải xuống cuối cùng được lưu trữ tại nơi đăng ký. Điều hướng đến “HKCU\Software\Chaos Group\V-Ray Material Library”, REG_SZ khóa “Download Path“. Khóa “Download Path” được tạo hoặc cập nhật sau khi việc tải thư viện tài liệu thành ng.

2

Vị trí mặc định C:\Users\USERNAME\Documents\V-Ray Material Library.

Sau khi tải xuống hoàn tất, chắc chắn rằng 3ds Max biết vị trị để tìm kiếm thư viện asset. Trong File > Project > Configure Project Paths > External Files thêm thư mục Material Library .

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC