Chuyển file Revit bằng Etransmit add – in

2018-06-26_11-02-08 2018-06-26_11-02-29

Lưu ý : ở mục báo cáo lỗi và đường truyển bao gồm :

Danh sách báo cáo chuyển (đường chuyền )

  • Mô hình máy chủ Revit
  • Các tệp phụ đã được truyền thành công
  • Các tệp phụ không thể được tìm thấy hoặc bao gồm
  • Các tệp bổ sung đã được truyền thành công
  • Các tệp bổ sung không thể được tìm thấy hoặc bao gồm
  • Bất kỳ lỗi nào xảy ra trong quá trình truyền

Mục báo cáo lỗi :

Liệt kê báo cáo lỗi cho mo hình Revit và các thành phần  liên quan, nếu :

  • Liên quan đến phiên bản đang sử dụng và liên quan đến phiên bản đang update.

Chuyển file Revit bằng Etransmit add – in