Cách load thư viện trong revit

Trường hợp 1 : Trong quá trình cài đặt bị tắt mạng sẽ bị mất cài đặt mặt định . Làm thế nào để tạo đường dẫn mặt định đến template mẫu ?

  1. Chọn kí hiệu Revit phía trái màn hình
  2. Chọn Option như hình 1.4

 

Cách load thư viện trong revit
  • Chọn File Location :
  • Chọn dấu + (hình 1.5)
loi-thieu-template-family

 

  • Chọn đến vị trí nơi chứa template default metric ( trong thư mục metric templet)

>>>>>>Download content

>>>>>>>Download Template Kkhouse 

  • Chọn Open (hình 1.6)
gtehy

 

  • Nhấp vào sửa tên Default Metric thành Architecture template
  • Muốn di chuyển Architecture template ta chọn dấu mũi tên như hình 1. 8
frteb
  • Chọn Ok thoát lệnh
gfdnhg
  • Chọn Places ( Hình 10.1)
vdfnhyn

Trường hợp 2 : Máy đã cài đặt Revit nhưng mặt định hệ inch . Các sửa lỗi Revit

hytmuy