Bài 8: Hướng dẫn tạo family cửa.

Video clip hướng dẫn vẽ thư viện cửa revit.

Download thư viện cửa revit tại đây:

https://www.fshare.vn/file/QEHY38OGWWLZ

Hướng dẫn tạo thư viện cửa revit

 TẠO FAMILY CỬA 2D & 3D.

Bước 1: Chọn New -> Family -> Metric Door.

thư viện cửa revit
 • Xóa các ký hiệu không cần thiết.
thư viện cửa revit
 • Chỉnh bề rộng cửa cho phù hợp.

Vd: Vẽ cửa với kích thước width = 1200 mm.

thư viện cửa revit

Bước 2: Tạo kí hiệu cửa 2D

 • Chọn Annotate -> Symbolic Line thư viện cửa revit-> chọn các kiểu vẽ
thư viện cửa revit thư viện cửa revit
 • Xoay đối tượng vừa vẽ về đúng vị trí.
thư viện cửa revit
 • Khóa đối tượng với trục
 • Vẽ thêm cung tròn cửa.
8
 • Dùng thư viện cửa revit vẽ đối xứng đối tượng vừa vẽ.
thư viện cửa revit
 • Định dạng nét cửa.
 • Vào thẻ View chọn Visibility/ Graphics thư viện cửa revit
 • Xuất hiện hộp thoại.
thư viện cửa revit
 • Chọn Object styles -> Hiện hộp thoại.
thư viện cửa revit
 • Tại Grid Head chọn New -> tạo tên dường nét.
14
 • Chọn đối tượng cần chỉnh nét ->
thư viện cửa revit

-> Chọn nét cần chỉnh

thư viện cửa revit

Bước 3: Vẽ thanh nẹp trong khung nhìn 3D.

 • Chọn Create -> Extrusion -> Sweep.
 • Vẽ kích thước nẹp theo kích thước cho trước.
thư viện cửa revit thư viện cửa revit
 • Vẽ khung kính cho cửa

+ Chọn Create -> Extrusion.

thư viện cửa revit
 • Vào mặt đứng kéo đối tượng về đúng vị trí.
thư viện cửa revit thư viện cửa revit

Bước 4: Tạo tham số cho các đối tượng.

 • Chọn Family Types
thư viện cửa revit
 • Chọn New Parameter thư viện cửa revit.

+ Đặt tên tham số thư viện cửa revit -> ok

+ Tại Dimensions chỉnh Value = 600

thư viện cửa revit

-> ok.

– Dim đối tượng cần gắn tham số.

thư viện cửa revit
 • Gắn tham số kích thước vừa dim
thư viện cửa revit thư viện cửa revit
 • Tiếp tục thước hiện với các đối tượng còn lại.
thư viện cửa revit
 • Bạn có thể thay đổi kích thước cửa tùy thích khi gắn tham sốcho thư viện cửa revit