Category Archives: Giáo trình dự toán

Thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng

Thông tư hướng dẫn lập dự toán xây dựng  Hiện nay đã có nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng và kèm theo hàng loạt thông tư mới thay đổi theo cụ thể là TT 11/2021,12/2021, 13/2021 ngày 31/8/2021 tuy nhiên hiện nay do các sở xây dựng tỉnh thành phố […]