Tổng mức đầu tư dự án xây dựng

Mục lục

Khái niệm

Tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình là khái toán chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình được xác định trong giai đoạn lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án

Sơ bộ tổng mức đầu tư XD -> Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng

Tổng mức đầu tư XD -> Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Đối với Báo cáo KT-KT ->Dự toán

Mục đích

Làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án.

Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước: là chi phí tối đa mà Chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện đầu tư xây dựng.tong-muc-dau-tu-du-an-xay-dung_3

tong-muc-dau-tu-du-an-xay-dung_4

BẢNG HƯỚNG DẪN THAM KHẢO VĂN BẢN LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, TỔNG DỰ TOÁN

STT Khoản mục chi phí Ký hiệu Cách tính Thành tiền
I- CHI PHÍ BỒI HOÀN, HỖ TRỢ V TÁI ĐỊNH CƯ GGPMB (Trong tổng dự tốn khơng cĩ chi phí ny)  
II- CHI PHÍ XÂY DỰNG GXD GXDNT + GXD

 

 
1.1 Cộng chi phí trực tiếp T VL + NC + M  
A

B

C

Chi phí vật liệu

Chi phí nhân công

Chi phí máy thi công

VL

NC

M

Vật liệu thực tế

K1%*b  hoặc theo thực tế

K2%*c hoặc theo thực tế

 
1.2 Chi phí chung C K3% * T  
1.3 Thu nhập chịu thuế tính trước TL K4% * (T + C)  
1.4 Chi phí xây dựng trước thuế G T + C + TL  
1.5 Thuế GTGT GTGT G * TGTGT‑XD    
1.6 Chi phí xây dựng sau thuế GXD G + GTGT  
III- CHI PHÍ THIẾT BỊ GTB               G MS + G ĐT  + G         
IV CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

(TRA ĐỊNH MỨC)

GQLDA Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”  
V- CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DNG GTV             M1 + M2 + M3 +…

 

 
5.1 Chi phí khảo sát TV1 Theo quy định của “Đơn giá khảo sát xây dựng” của mỗi tỉnh hoặc thành phố  
5.2 Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi TV2 Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”  
5.3 Chi phí thẩm tra Bo co nghin cứu khả thi TV3 Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”  
5.4 Chi phí lập thiết kế – dự tốn TV4 Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”  
5.5 Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật TV5 Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.6 Chi phí thẩm tra tổng dự toán TV6 Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.7 Chi phí lập hồ sơ mời thầu & đánh giá hồ sơ dự thầu TV7 Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.8 Chi phí giám sát thi công xây dụng TV8 Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.9 Chi phí giám sát thiết bị TV9 Theo quyết định 79/QĐ-BXD“ Định mức CP quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”
5.10 Chi phí quan trắc, đánh giá hiện trạng công trình xung quanh (nếu cĩ) TV10 Theo QĐ 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001; QĐ 80/BXD/VKT ngày 19/02/1997 và dự tốn thực tế
5.11 Chi phí đánh giá tác động môi trường TV11
VI CHI PHÍ KHÁC GK K1 + K2 + K3+ …  
6.1 Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi/Báo cáo nghiên cứu khả thi K1 Theo hướng dẫn trong TT 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016
6.2 Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán K2 Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016
6.3 Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu K3 Theo 63/2014/NĐ-CP – quy đỊnh chi tiết thi hnh một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nh thầu
6.4 Chí phí bảo hiểm công trình K4 Theo hướng dẫn trong TT 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016
6.5 Chi phí kiểm toán K5 Theo hướng dẫn trong TT 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016
6.6 Chi phí quyết toán K6 Theo hướng dẫn trong TT 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016
6.7 Chi phí thỏa thuận PCCC K7
6.8 Chi phí giấy php xả thải (nếu cĩ) K8
6.9 Chi phí hạng mục chung K9 Theo hướng dẫn trong TT 06/2016/TT-BXD ngy 10/03/2016
VII- DỰ PHÒNG PHÍ

(khối lượng phát sinh và trượt giá)

GDP Theo hướng dẫn trong TT 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016  
TỔNG CỘNG GXDCT GGPMB + GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP

 

XEM THÊM BÀI VIẾT KHÁC