Mục lục

Cắt khối trong Sketchup

Trong Sketchup có công cụ thao tác với khối là Solid tool

Bước 1: Bật chức năng Solid tool

cat-khoi-trong-sketchup_1Thanh chức năng Solid tool

Lưu ý: tất cả các lệnh từ 1 đến 6 chỉ thực hiện được với khối đã groupcat-khoi-trong-sketchup_21. Outer shell: Lây bề mặt của khối chộng lên nhau

  • Vẽ 2 khối tròn và vuông, group từng khối, sau đó move khối tròn vào khối vuông chọn lệnh số 1, sau đó click chọn từng khối tròn A khối vuông B, lệnh 1 sau khi hoàn thành có kết quả như hìnhcat-khoi-trong-sketchup_3 cat-khoi-trong-sketchup_4

2. Intersect: lấy phần giao nhau của 2 đối tượng

  • Vẽ 2 khối tròn và vuông, group từng khối, sau đó move khối tròn vào khối vuông chọn lệnh số 2, sau đó click chọn từng khối tròn A khối vuông B, lệnh 2 sau khi hoàn thành có kết quả như hìnhcat-khoi-trong-sketchup_5 cat-khoi-trong-sketchup_6

3. Union: Gần giống Outer Shell

4. Subtract: Trừ đối tượng thứ nhất so với đối tượng thứ 2 – xóa đối tượng thứ nhất

  • Vẽ khối tròn và vuông, group từng khối, sau đó move khối tròn vào khối vuông chọn lệnh số 4, sau đó click chọn từng khối tròn A khối vuông B, lệnh 4 sau khi hoàn thành có kết quả như hìnhcat-khoi-trong-sketchup_7 cat-khoi-trong-sketchup_8Kết quả ngược lại nếu ta chọn khối B và tiếp đến là khối Acat-khoi-trong-sketchup_9

5. Trim: Trừ đối tượng thứ nhất so với đối tượng thứ 2 – giữ lại đối tượng thứ nhất

  • Vẽ 2 khối tròn và vuông, group từng khối, sau đó move khối tròn vào khối vuông chọn lệnh số 5, sau đó click chọn từng khối tròn A khối vuông B, lệnh 4 sau khi hoàn thành có kết quả như hìnhcat-khoi-trong-sketchup_10Kết quả ngược lại nếu ta chọn khối B và tiếp đến là khối Acat-khoi-trong-sketchup_11

6. Split: Cắt xén phần giao nhau giữa các đối tượng tạo ra đối tượng mới, giữ lại tất cả