Bài 2: Cách Kí Hiệu Thép Trong Revit Structure

CÁCH KÍ HIỆU THÉP TRONG REVIT STRUCTURE

B1: Nhấn vào kí hiệu tag thép mặt bằng.

B2: Chọn edit kí hiệu :

cách kí hiệu thép trong revit structure

B3: Xóa hết các kí hiệu và loại tag:

B4: Đặt lại tên tiêu chuẩn Việt Nam.

B5: Vẽ hình tròn 2.5 :

cách kí hiệu thép trong revit structure

B6: Chọn phím tắt : “VG”. Cho hiện các kí hiệu.

 

B7: Chọn Laber để viết số thép.

cách kí hiệu thép trong revit structure

B8: Chọn rebar number :

4 cách kí hiệu thép trong revit structure

 

B9: Chỉnh số phù hợp với ô tròn :

cách kí hiệu thép trong revit structure

 B10: Tiếp tục chọn Label, chọn quantily, pick chuột vị trí sau ô tròn:

 

cách kí hiệu thép trong revit structure

B11: Chọn thêm đường kính Bar Diameter :

cách kí hiệu thép trong revit structure

B12: Tạo thành 2 loại

cách kí hiệu thép trong revit structure

B13: Sửa lại các giá trị :

cách kí hiệu thép trong revit structure

Kí hiệu : Ø tạo lập bên word.

cách kí hiệu thép trong revit structure

B14: Đặt tên kiểu mới :

cách kí hiệu thép trong revit structure

B15: Chọn tham biến :

Đặt tên các tham số liên quan

cách kí hiệu thép trong revit structure

Kích vào số thép kí hiệu

cách kí hiệu thép trong revit structure

Chọn giá trị tương đương visible, giá trị ẩn hiện

cách kí hiệu thép trong revit structure

 

B16: Đặt tiếp tục các tham biến khác tương đương:

cách kí hiệu thép trong revit structure cách kí hiệu thép trong revit structure

B17: Tiếp tục chọn đường kính và khoản cách thép :

cách kí hiệu thép trong revit structure

B18: Chọn đơn vị và bỏ kí hiệu đơn vị mm :

cách kí hiệu thép trong revit structure

B19: Load vào project đang thể hiện:

Tag lại thép dầm , ta được kí hiệu trên và dưới.

21

THE END CÁCH KÍ HIỆU THÉP TRONG REVIT STRUCTURE