Bài 6: Hướng dẫn tạo file teamplete.

 

Cách tạo tiêu đề 2D :

  1. M-view-tile à Nhấp phải chọn Edit type
    trong bảng Project Brower
1

     2. Xóa số 1 :

2

      3.  Nhấp View Scale à Edit Label

3

      4.Chọn TL trước 1:100 như hình :

4

 

  • Cách tag cửa :

5

Tag by …: cách tag 1 đối tượng

Tag all : tag toàn bộ đối tượng giống nhau

  1. Chọn Tag All :
6
  • All …: Tất cả các đối tượng trong khung nhìn hiện tại
  • Include elements form linked files :

Bao Gồm các file trong link liên kết.

Leader : Đường dẫn đến đối tượng

  1. Chọn Apply :
  2. Chọn tag cửa à Chọn Edit family :
11

   4. Thu gọn 2.5 mm cỡ chữ:

12

     5.Chọn line để vẽ :

13

   6.Đường tròn 3.5 mm

14
  1. Chọn chữ 101 à Edit Label :
7

  8. Chọn dấu chuyển màu đỏ :

8

 9. Chọn dấu Type Mark à Chọn dấu chuyển màu xanh:

9

   10.Chọn load vào dự án :

10

Download file teamplete tại đây:

https://www.fshare.vn/file/EB1XETR1LN8U

https://www.fshare.vn/file/KRVTALWGATY5

https://www.fshare.vn/file/QEHY38OGWWLZ